โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.Nathomhos.go.th

NATHOM HOSPITAL NKP

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.Nathomhos.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-579179

 
 

 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

 1.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
20 มิถุนายน 2566
เวลา 10:03:52 น.
EB1-1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 1
ดาวน์โหลด
20 มิถุนายน 2566
เวลา 10:03:17 น.
EB1-2. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีงบประมาณ 2566
43 4
ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม 2563
เวลา 10:03:24 น.
EB1-3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3
22 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:25 น.
EB1-4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 4
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2566
เวลา 14:10:25 น.
Moit3-2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 4
ดาวน์โหลด

 MOITA11

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม. 2565
เวลา 12:53:35 น.
MOITA11 ขออนุมัติดำเนินตามโครงการและเผยแพร่ผ่านเวบไซต์
2 1
5 กรกฎาคม. 2565
เวลา 13:03:40 น.
MOITA11 1.2 ขออนุมัติดำเนินตามโครงการ
1 0
ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม. 2565
เวลา 13:03:30 น.
MOITA11 1.2 ภาพกิจกรรมดำเนินโคงการ
1 0
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:04:59 น.
EB2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2 0
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:05:44 น.
EB2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 11:08:04 น.
EB2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5 0
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:13:47 น.
EB2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 0
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:14:02 น.
EB2 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
4 2
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:15:12 น.
EB2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
5 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:15:19 น.
EB2 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
5 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:16:26 น.
EB2 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
5 2
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 10:03:25 น.
EB2 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
24 8
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 10:03:57 น.
EB2 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
4 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB2 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
4 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB2 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
4 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:23:02 น.
EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
4 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:25:00 น.
EB2 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
53 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:27:00 น.
EB2 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
53 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:30:02 น.
EB2 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
14 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 13:32:02 น.
EB2 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
54 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:33:22 น.
EB2 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
44 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:34:02 น.
EB2 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:43:00 น.
EB2 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:45:00 น.
EB2 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 13:46:00 น.
EB2 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 22:20:02 น.
EB2 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 22:33:02 น.
EB2 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 22:35:02 น.
EB2 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 22:50:02 น.
EB2 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 19:27:02 น.
EB2 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
14 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB2 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
23 1
ดาวน์โหลด

 3.EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 14:05:31 น.
EB3 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 0
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 11:03:31 น.
EB3 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 0
ดาวน์โหลด

 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:03:49 น.
EB4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
5 4
-
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:05:09 น.
EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:07:25 น.
EB4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:08:49 น.
---------------
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:09:49 น.
EB4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:10:39 น.
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:13:49 น.
EB4 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
5 4
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:16:25 น.
EB4 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:18:38 น.
EB4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:20:49 น.
EB4 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
5 4
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:24:49 น.
EB4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:25:19 น.
EB4 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:27:59 น.
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
5 4
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:32:49 น.
EB4 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1
15 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:34:49 น.
EB4 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2
27 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:37:49 น.
---------------
14 4
ดาวน์โหลด

 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:05:33 น.
EB5 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:13:33 น.
EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
27 1
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:15:33 น.
EB5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
12 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:17:33 น.
EB5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
2 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:18:33 น.
EB5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
2 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:19:33 น.
---------
2 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:25:33 น.
EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
2 1
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:27:33 น.
EB5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
2 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:33:33 น.
EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
2 1
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:37:33 น.
EB5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564
2 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:38:33 น.
EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
2 1
22 ธ.ค. 2563
เวลา 16:38:33 น.
EB5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
2 1
ดาวน์โหลด