บริการประชาชน

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.Nathomhos.go.th

NATHOM HOSPITAL NKP

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.Nathomhos.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-579179

 
 

 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency index) (EB1-EB9)

/tr> /tr> /tr> /tr> /tr> /tr> /tr> /tr> tr> /tr> tr> /tr> tr> /tr> tr> /tr> tr> /tr> /tr> /tr> /tr>
วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:52 น.
EB1-1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:17 น.
EB1-2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ2563
13 4
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:24 น.
EB1-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
7 1
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2563
เวลา 10:01:25 น.
EB2-1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
17 4
ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:50 น.
EB2-2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการเป็คำสั่งประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
25 7
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 20:12:06 น.
EB2-3 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
22 6
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 20:12:32 น.
EB2-3(1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
21 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 19:12:10 น.
EB2-3(1-1) หนังสือจัดสรรงบประมาณ-งบค่าเสื่อมปีงบ63
18 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 19:12:39 น.
EB2-3(1-2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ
16 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 18:12:46 น.
EB2-3(1-3) แผนงบค่าเสื่อมปี63
15 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 16:12:36 น.
EB2-3(1-4) แผนPlanfin
24 6
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 15:12:06 น.
EB2-3(1-5) แผนซื้อยา
12 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 12:12:05 น.
EB2-3(1-6) แผนซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
19 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 10:12:57 น.
EB2-3(1-7) แผนซื้อวัสดุเภสัชกรรม
20 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 08:12:29 น.
EB2-3(1-8) แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
23 8
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 08:12:32 น.
EB2-3(1-9) แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
14 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 08:12:17 น.
EB2-3(1-10) แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
16 3
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 08:12:46 น.
EB2-3(2) คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ
17 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3(3) ภาพประกอบ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(1-1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(1-2) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและอนุญาตให้นำเผยแพร่
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(1-3) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และอนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์-ไตรมาส2
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(2-1) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(2-2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(2-3)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2563
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(2-4) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(2-5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
30 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.2(3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site -ไตรมาส1
16 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.3(1) สำเนาประกาศ สป.
17 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.3(1-2) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
7 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.3(3) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน-ประกาศ สป.
3 1
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB2-3.3(4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 1
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB3-1หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่
10 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB3-2 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
10 1
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB3-3 วงเงินสูงสุด
25 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการอนุญาตให้นำเผยแพร่(ไตรมาส1)
3 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:49:15 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)เดือนตุลาคม2563
11 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)เดือนพฤศจิกายน2563
10 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site -ไตรมาส1
15 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์-ไตรมาส2
9 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 09:48:04 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม2563
5 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนมกราคม2563
20 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 11:48:04 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์2563
2 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 09:18:54 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563
2 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน2563
2 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 08:48:04 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)เดือนพฤษภาคม 2563
2 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย.2563
เวลา 12:48:14 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
24 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย.2563
เวลา 12:45:44 น.
EB4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)เดือนกรกฎาคม 2563
29 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 09:48:04 น.
EB5-1(1)ขออนุมัติดำเนินโครงการ
6 1
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2563
เวลา 08:50:05 น.
EB5-1(2-3)ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์และขอสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
22 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 08:50:06 น.
EB5-2 โครงการ
29 1
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2563
เวลา 08:50:34 น.
EB5-3 ขออนุมัติำเนินงานตามโครงการ
14 1
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2563
เวลา 10:32:40 น.
EB5-4 ภาพถ่ายประกอบ
27 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB5-3(3)ใบลงทะเบียนชื่่อลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:51 น.
EB5-6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:13:11 น.
EB6-1(1) ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม
25 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB6-1(2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์
23 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB6-2 โครงการ
28 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 12:18:51 น.
EB6-3(1) สรุปประเมินผลโครงการ
10 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 13:18:51 น.
EB6-3(3) ใบลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:17:41 น.
EB6-4 แผนงานโครงการตามภารกิจหลัก
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:18:31 น.
EB6-5 ภาพถ่ายประกอบ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB6-7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 15:38:51 น.
EB7-1(1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB7-1(2) ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์
20 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB7-2 โครงการ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB7-3(1) สรุปประเมินผลโครงการ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB7-3(2) ใบลงทะเบียน
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB7-4 ภาพถ่ายประกอบ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB7-5(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB8-1(1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:18:51 น.
EB8-2(2-3)ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไชต์และสื่อสารในช่องทางอื่น
20 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 11:12:32 น.
EB8-1(2-3)ขออนุญาตบนเว็บไชต์และขอสื่อสารในช่องทางอื่น
18 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB8-2(1)บันทึกข้อมูลความสั่งการ
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB8-4(1-2)รายงานผลการติดตามการดำเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรค
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB8-3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วงงาน
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB8-5(1) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-1 โครงสร้างหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
14 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-1(1.4) กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-1(1.7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-1(1.7)-1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 10 ข้อ
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-1(1.8) ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. พ.ศ.2560
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-1(1.9) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct)
19 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:10:33 น.
EB9-2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์
19 0
ดาวน์โหลด

 2. ดัชนีความรับผิดชอบ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:35 น.
EB10-1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
2 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:40 น.
EB10-1(2-3) ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:30 น.
EB10-1(4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ
1 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:59 น.
EB10-2 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์สุขภาพ1
2 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:44 น.
EB10-2 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์สุขภาพ2
6 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:04 น.
EB10-2 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์สุขภาพ3
5 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:47 น.
EB11-หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
3 0
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:02 น.
EB11-1(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ
4 2
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 11:03:12 น.
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 11:03:12 น.
EB13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
5 1
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:26 น.
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
5 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:25 น.
EB16-1(1-3) บันทึกลงนามอนุมัติ ขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์และขอสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
24 8
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:57 น.
EB16-1(4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB16-2(2.1) หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน(ตู้รับข้อร้องเรียน)
4 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB16 รายงานการวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง
4 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 10:43:00 น.
EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปี2563
53 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 10:43:00 น.
EB17-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
53 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 19:30:02 น.
EB18-หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
14 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 19:23:02 น.
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
54 1
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563
เวลา 15:03:02 น.
EB-20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
44 1
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563
เวลา 15:23:02 น.
EB-21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
14 1
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563
เวลา 15:43:00 น.
EB-22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
14 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 15:18:00 น.
EB-22 มีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
14 1
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563
เวลา 15:17:00 น.
EB23-ITA:EB-23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
14 1
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563
เวลา 15:20:02 น.
EB-24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
14 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 15:33:02 น.
EB24 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม
14 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 15:35:02 น.
EB-24 EB24 .รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและ ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
14 1
ดาวน์โหลด
3 ก.ย. 2563
เวลา 15:50:02 น.
EB-24 EB24 รายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ
14 1
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563
เวลา 19:27:02 น.
EB-25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 1
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2563
เวลา 10:03:02 น.
EB-26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
23 1
ดาวน์โหลด

 3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:31 น.
------------------------
1 0
ดาวน์โหลด

 4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:49 น.
---------------
5 4
ดาวน์โหลด

 5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:33 น.
---------
2 1
ดาวน์โหลด